Lagu Koleksi ndgBlog

Rock:

1. Glasgow Kiss “John Petruci” – Mainkan

| Glasgow Kiss “John Petruci” – Download MP3 File

——————————————————————————————————————————–

Billie Holiday

1. Gloomy Sunday – Mainkan

| Gloomy Sunday- Download MP3 File

——————————————————————————————————————————–

Iwan Fals:

1. Sarjana Muda – Mainkan

| Sarjana Muda – Download MP3 File
2. Guru Oemar Bakri – Mainkan
| Guru Oemar Bakri – Download MP3 File

——————————————————————————————————————————–

Sheila On 7:

1. Sebuah Kisah Klasik – Mainkan

| Sebuah Kisah Klasik – Download MP3 File

——————————————————————————————————————————–

Love-love-an 😛

1. Cinta Sejati – Mainkan

| Cinta Sejati – Download MP3 File

——————————————————————————————————————————–

Degung Sunda Klasik

1. Degung Sunda Klasik – Jipang Prawa

| Jipang Prawa – Download MP3 File
2. Degung Sunda Klasik – Kadewan
| Kadewan – Download MP3 File
3. Degung Sunda Klasik – Karang Kamulyan
| Karang Kamulyan – Download MP3 File
4. Degung Sunda Klasik – Kulawu
| Kulawu – Download MP3 File
5. Degung Sunda Klasik – Lalayaran
| Lalayaran – Download MP3 File
6. Degung Sunda Klasik – Lutung Bingung
| Lutung Bingung – Download MP3 File
7. Degung Sunda Klasik – Mangari
| Mangari – Download MP3 File
8. Degung Sunda Klasik – Maya Selas Gaya
| Maya Selas Gaya – Download MP3 File
9. Degung Sunda Klasik – Pajajaran Cantrik
| Pajajaran Cantrik – Download MP3 File
10. Degung Sunda Klasik – Tuwung Rancag
| Tuwung Rancag – Download MP3 File
11. Degung Sunda Klasik – Sang Bango
| Sang Bango – Download MP3 File